Правила прийому на 2024 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ"

на 2024 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до державного навчального закладу «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» розроблені у відповідності на 2024 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2014 (зі змінами).

1.2. На навчання до державного навчального закладу «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» (далі – Ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

   Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладу.

Обмеження допускається за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Херсонської міської територіальної громади на умовах державного/регіонального замовлення, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.7. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил,  про що засвідчує медична довідка форми з відповідним висновком лікаря.

1.8. На період навчання іногородні здобувачі освіти забезпечуються місцями у гуртожитку відповідно до Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331.

2. Приймальна комісія

 2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через  сайт Ліцею (https://hpsl.in.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до Ліцею здійснюється на денну форму навчання, за державним/регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій (ІІ ступінь професійної (професійно-технічної) освіти):

Шифр

Назва професії

Рівень кваліфікації (розряд)

Термін навчання

Обсяг прийому (осіб)

На базі базової загальної середньої освіти

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2, 3, 4

3 роки

28

7212

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Електрозварник ручного зварювання

3

2

2 роки

35 тижнів

28

7231

8211

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Токар.

2

2, 3

3 роки

28

7212

7231

Електрогазозварник.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

2

2,3

3 роки

28

На базі повної загальної середньої освіти

8284

7212

Складальник корпусів металевих суден.

Електрозварник ручного зварювання.

2,3

2

до 1,5 року

30

7212

Електрогазозварник

2, 3

1рік

30

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3, 4

1 рік

30

2.6. Приймальна комісія працює щоденно з 8.00 до 16.00 години (крім суботи та неділі).


Порядок проходження медичного огляду вступників

 1. Вступники обов’язково проходять медичний огляд, за його результатами надають до приймальної комісії відповідно до пункту 3.2 медичні довідки Ф-086у, Ф-063 з обов’язковим зазначенням у графі «Висновки» професійної придатності за станом здоров’я згідно обраної професії.
 2. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 №46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 за №176/385, прийом неповнолітніх осіб до ліцею для навчання за професіями, пов'язаними з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки (складальник корпусів металевих суден, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів), здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.
 3. До ліцею не приймаються особи жіночої статі для навчання за професіями, визначеними у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.1994 за №51/260, а саме:
 • ­Електрогазозварник;
 • ­Електрозварник ручного зварювання;
 • ­Складальник корпусів металевих суден;
 • ­Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

4. До ліцею не приймаються особи, які мають обмеження за медичними показниками відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (додаток 6), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/1413.

Додаток 6

до п. 2.15 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами

виробничого середовища і трудового процесу

 

 1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції(4).
 2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.
 3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості.
 4. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально(1).
 5. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм(1).
 6. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).
 7. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).
 8. Усі злоякісні хвороби системи крові.
 9. Гіпертонічна хвороба III стадії та IIстадії (кризовий перебіг)(2).
 10. Хвороби серця з недостатністю кровообігу(3,2), з стійкими порушеннями ритму.
 11. Хронічні захворювання легені з дихальною і легенево-серцевою недостатністю(3,2).
 12. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.
 13. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.
 14. Виразкова хвороба шлунку, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.
 15. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.
 16. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності(2).
 17. Системні хвороби сполучної тканини.
 18. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.
 19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.
 20. Глаукома декомпенсована.
 21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку(2).
 22. Не  допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

 

(1) Заключення психіатра, нарколога.

(2) При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально.

(3) Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.

(4) Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.


3. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • ­документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • ­медичну довідку форми з підтвердженням професійної придатності;
 • ­8 фотокартки розміром 3х4 см;
 • ­копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • ­копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
 • ­письмову згоду на обробку персональних даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форм з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка  про отримання розписки додається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Ліцею.

3.5. Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується23 серпня.


4. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання (у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій):

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану  (особливого періоду):

 • у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного/регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • вступники мають право подати заяву на вступ до Ліцею незалежно від місця проживання;
 • Ліцей не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного/регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території Херсонської міської територіальної громади територіальної громади.

4.4. Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

4.5. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


5. Зарахування

5.1.Зарахування до Ліцею  проводиться на підставі рішення приймальної комісії за результатами конкурсного відбору.

5.2. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
 • гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України 19 травня 1999 року № 542 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу повної загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.4. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається дітям з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; здобувачам освіти, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

5.5. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобування освіти.

5.6. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії, яка розглядається на засіданні приймальної комісії при наявності не менше двох третин членів комісії. Рішення приймальної комісії приймається більшістю голосів.

5.7. Зарахування до ДНЗ «ХПСЛ» здійснюється наказом директора.

5.8. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.9. Зарахування до закладу за рахунок обласного бюджету Херсонської області, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.


6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлень на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «ХПСЛ» на 2024 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Херсонської обласної держаної адміністрації.