Правила прийому на 2020 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ"

на 2020 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» розроблені у відповідності з Типовим правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 (зареєстровані у Міністерстві юстиції України  29.05.2013 № 823/23355).

1.2. До Державного навчального закладу «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» (надалі – ліцей, або ДНЗ "ХПСЛ") приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти у ліцеї відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.  

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків з Державного бюджету України та (або) видатків з місцевих бюджетів на умовах державного та (або) рагіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.   

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ "ХПСЛ" здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ "ХПСЛ", оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 2.5. В 2020 році згідно з отриманою ліцензією Міністерства освіти і науки України від серія за ліцензією АЕ № 636256 від 01.04.2015 р. до ДНЗ "ХПСЛ" приймаються вступники на денну форму навчання для одержання таких професій:

 

на базі неповної загальної середньої освіти (після закінчення ІХ класів):

 

Шифр

Назва професії

Рівень кваліфікації (розряд)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8284

7212

Складальник корпусів металевих суден.

Електрозварник ручного зварювання.

ІІ, ІІІ

ІІ, ІІІ

3 роки

28

7212

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Електрозварник ручного зварювання

ІІ, ІІІ, ІV


ІІ , ІІІ

 

3 роки

 

28

7231

8211

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Токар

І ,ІІ, ІІІ, ІV

ІІ

3 роки

28

7233

7231

Слюсар-ремонтник

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

ІІ, ІІІ

ІІ, ІІІ

3 роки

28

 

 на базі повної загальної середньої освіти (після закінчення ХІ класів):

 

Шифр

Назва професії

Рівень кваліфікації (розряд)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8284

7212

Складальник корпусів металевих суден.

Електрозварник ручного зварювання.

ІІ , ІІІ

ІІ

1 рік, 21 тиждень

25

7212

Електрогазозварник

ІІ, ІІІ

1рік

25

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

ІІ, ІІІ, ІV

1 рік, 15 тижнів

25

7241

Електромотер з ремонту та обслуговування електроустаткуваня

ІІ, ІІІ

1 рік, 15 тижнів

25

8211

Верстатник широкого профілю

ІІ,  ІІІ

1,5 року

25

 

2.5.1. Вступники  обов’язково проходять медичний огляд, за його результатами надають до приймальної комісії медичні довідки Ф-086у, Ф-063 з обов’язковим зазначенням у графі «Висновки» професійної придатності за станом здоров’я згідно обраної професії.                   

2.5.2. Згідно чинного законодавства (Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994р. №46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за №176/385) приймання  неповнолітніх  до  ліцею   для навчання професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами  праці,  а  також   з   роботами підвищеної небезпеки (збирач-добудовник судновий, електрогазозварник, слюсар по ремонту автомобілів), здійснюється    за умови досягнення ними 18-річного  віку  на  момент закінчення навчання. 

До ліцею не приймаються особи жіночої статі для навчання професій, зазначених у Переліку важких робіт та робіт   із  шкідливими  і  небезпечними  умовами  праці,  на  яких забороняється  застосування  праці  жінок,  затвердженому  наказом Міністерства охорони   здоров'я   України   від   29.12.93  N  256,  та зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції  України 30.03.94 за N 51/260,  а саме:

 • Газозварник;
 • Електрозварник ручного зварювання;
 • Складальник корпусів металевих суден;
 • Трубопровідник судновий;
 • Слюсар з ремонту автомобіля.

   До ліцею не приймаються особи які мають обмеження за медичними показниками відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (Додаток 6),зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. за №846/1413.

2.5.3. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій, можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу доДНЗ "ХПСЛ", ніж передбачено  державним та (або) регіональним замовленням.

2.5.4. Оскарження результатів вступних випробувань розглядається за письмовою заявою вступника чи його батьків (осіб, які їх замінюють) на ім’я голови приймальної комісії та розглдядаються  на засіданні приймальної комісії при наявності не менше двох третин членів комісії. Рішення приймальної комісії приймається  простою більшістю голосів.

2.5.5. Місця в гуртожитку віділяються за кількістю вільних місць, на підставі подання майстра в/н. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи зазначені в п.5.1 цих правил.

2.5.6. Приймальна комісія працює щоденно з 8.00 до 16.30 години (крім суботи та неділі).

2.6. Прийом на навчання до ДНЗ "ХПСЛ" на 2020-2021 навчальний рік починається  з   01 червня 2020 року.


3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

 4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на в конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту"

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Питання зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, вирішує приймальня комісія з урахуванням пільг, передбачених пп.5.1.-5.2. цих правил.  

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зараховання на навчання до ліцею  за обраною  формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.6. Зарахування до ДНЗ "ХПСЛ" здійснюється наказом директора.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до ДНЗ "ХПСЛ" на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та (або) видатків з місцевих бюджетів здійснюється в межах затвердженого та (або) регіонального замовлення. 

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням цих Типових правил ліцеєм незалежно здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Херсонської облдержадміністрації.

 

Додаток 6

до п. 2.15 Порядку

проведення медичних оглядів

працівників певних категорій

 ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи

із шкідливими та небезпечними факторами виробничого

середовища і трудового процесу

 

1.      Спадкові  аномалії  органів  із вираженою недостатністю їх функції(4).

2.      Органічні  захворювання  центральної  нервової  системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3.      Психічні  захворювання та подібні їм стани,  що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах,  епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості.

4.      У разі виражених форм пограничних  психічних  захворювань  питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально(1).

5.      Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм(1).

6.      Захворювання  ендокринної  системи,   що   супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

7.      Злоякісні  новоутворення   (після   проведення   лікування питання   може   бути   вирішене   індивідуально  при  відсутності абсолютних протипоказань).

8.      Усі злоякісні хвороби системи крові.

9.      Гіпертонічна хвороба III стадії  та  II  стадії  (кризовий перебіг)(2).

10.  Хвороби серця з недостатністю кровообігу(3,2),  з стійкими порушеннями ритму.

11.  Хронічні захворювання легені з дихальною і легенево-серцевою недостатністю(3,2).

12.  Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

13.  Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

14.  Виразкова  хвороба  шлунку,  12-палої  кишки  з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

15.  Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

16.  Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності(2).

17.  Системні хвороби сполучної тканини.

18.  Хвороби периферичної нервової та  кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.

19.  Звичне   невиношування  вагітності  та  аномалії  плоду  в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20.  Глаукома декомпенсована.

21.  Професійне  захворювання  є  протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку(2).

22.  Не  допускається  залучення  неповнолітніх  до  праці  на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

 

     (1) Заключення психіатра, нарколога.

     (2) При  періодичному  медогляді  питання про профпридатність вирішується індивідуально.

     (3) Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем  з  урахуванням  лабораторно-інструментальних методів дослідження.

     (4) Глухі від народження  чи  з  дитинства  можуть  працювати тільки в індивідуально створених умовах.